زینت پارسا : ۱۱۴-۱۳۹۷

کد عضویت : ۱۱۴-۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک : اکرولیک  رنگ وروغن

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

کارشناس ارشد رشته نقاشی
فعالیت در زمینه نقاشی از سال ۱۳۵۵ تا کنون

شرکت درچندین نمایشگاههای داخلی و خارجی

۴۱ نمایشگاه داخلی

۱۴ نمایشگاه خارجی

۵۳ نمایشگاه گروهی

۳نمایشگاه انفرادی

 

شرکت آثار در  نمایشگاه دانشگاه  ساپینزا ، رم- ایتالیا
شرکت در نمایشگاه گالری هارپکس ،فرنتینو – ایتالیا

شرکت در نمایشگاه چک
شرکت در نمایشگاه  ارمنستان

شرکت در آرت فرهای  بین المللی :

۱ – شرکت در آرت فر پارما- ایتالیا- ۲۰۱۷

۲ – شرکت درکانتم پورری آرت  پادوآ – ایتالیا -۲۰۱۷

۳ – شرکت در آرت فر دبی – ۲۰۱۸

98-114-0001

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۱

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: طبیعت زیبای ایران
اندازه: ۷۰× ۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ : ۱۹۰۰۰۰۰ تومان

خرید اثر

98-114-0002

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۲

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: افرینش
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0003

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۳

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : رقص سماء
اندازه :۵۲ × ۳۸
تکنیک : ابرنگ
مبلغ : ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

خرید اثر

98-114-0004

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۴

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر: طبیعت زیبای ایران
اندازه : ۷۰ × ۵۰
تکنیک : اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰ تومان

خرید اثر

98-114-0005

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۵

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: شهود
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0006

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۶

نام هنرمند : زینت پارسا
نام اثر : طبیعت بی جان
اندازه :۵۲ × ۳۸
تکنیک : ابرنگ
مبلغ : ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

خرید اثر

98-114-0007

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۷

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر:خنیای عشق
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0008

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۸

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر : رقص عشق
اندازه : ۷۰×۱۰۰
تکنیک: اکرولیک و کلاژ
مبلغ : ۲۲۰۰۰۰۰ تومان

خرید اثر

98-114-0009

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۹

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: ازادی
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0010

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۰

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: ازادی
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0011

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۱

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: تولد دوباره
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0012

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۲

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: دراسمان باز است عمیق نگاه کن
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0013

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۳

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: عاشقان
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-00014

۹۸-۱۱۴-۰۰۰۱۴

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: اولین صدا خنیا بود
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۲۲۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0015

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۵

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر : نجوای عشق
اندازه : ۷۰×۱۰۰
تکنیک: اکرولیک و کلاژ
مبلغ : ۲۲۰۰۰۰۰ تومان

خرید اثر

98-114-0016

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۶

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: کبریا
اندازه: ۷۰×۵۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0017

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۷

نام هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: عشق
اندازه: ۱۰۰×۱۰۰
تکنیک: اکرولیک
مبلغ: ۱۹۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

98-114-0018

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۸

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: بدون عنوان
اندازه اثر: ۵۰*۷۰
تکنیک اثر: رنگ روغن روی بوم
قیمت اثر : ۲ میلیون تومان

خرید اثر

98-114-0018

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۸

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینت پارسا
نام اثر:بهاری
اندازه اثر: ۵۲*۳۸
تکنیک اثر: آبرنگ
قیمت اثر : ۱میلیون و۲۰۰هزار تومان

خرید اثر

98-114-0018

۹۸-۱۱۴-۰۰۱۸

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینت پارسا
نام اثر: خنیای دل
اندازه اثر: ۵۲*۳۸
تکنیک اثر: آبرنگ
قیمت اثر : ۱میلیون و۲۰۰هزار تومان

خرید اثر