سالومه تجریشی-۳۴-۱۳۹۷

 کد عضویت ۳۴ – ۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک : میکس مدیا روی بوم

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

کارشناس مدیریت تبلیغات/کارشناس ارشد عکاسی

۵ نمایشگاه انفرادی از سال۸۹ تا کنون
۳ نمایشگاه گروهی از سال ۹۷ تا کنون

نام هنرمند: سالومه تجریشی

نام اثر : پنجره خواب

اندازه : ۷۰× ۵۰

تکنیک : عکاسی

سال خلق : ۱۳۹۷

مبلغ :  یک میلیون و دویست هزار تومان

خرید اثر

نام هنرمند: سالومه تجریشی

نام اثر : حسرت

اندازه : ۷۰× ۵۰

تکنیک : عکاسی

سال خلق : ۱۳۹۷

مبلغ :  یک میلیون و پانصد هزار تومان

خرید اثر

نام هنرمند: سالومه تجریشی

نام اثر : خزان

اندازه : ۷۰× ۵۰

تکنیک : عکاسی

سال خلق : ۱۳۹۵

مبلغ :  نهصد هزار تومان

خرید اثر