شرکت در آرت فر دبی و دیوار آثار شاخص نمایشگاه( دنیای هنر دبی) بهار۱۳۹۷ـــEXHIBITION AT WORLD ART DUBAI APRIL 2018