طاهره الله دادیان : ۱۲۷-۱۳۹۷

کد عضویت:۱۲۷-۹۷

مدرک تحصیلی: کارشناس

شرکت در ۳ نمایشگاه گروهی داخلی

یک نمایشگاه انفرادی در نگارخانه شهر آوا
شرکت در آرت فر پارما – ایتالیا ۲۰۱۷

نام  هنرمند :طاهره الله دادیان

نام اثر:از مجموعه آثار کوک عشق(دور فلک)

اندازه:۱۰۰×۷۰

تکنیک:اکلریک

سال خلق اثر:۱۳۹۶

مبلغ:۱۳۹۶

مبلغ یک میلیون تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر:از مجموعه آثار لحظه های عاشقی(سه تار)

اندازه:۷۰×۱۰۰

تکنیک:ترکیب مواد

سال خلق اثر:۱۳۹۶

مبلغ یک میلیون تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر:از مجموعه آثار لحظه های عاشقی(مطرب مهتاب رو)

اندازه اثر:۱۰۰×۷۰

تکنیک:ورق طلا و اکلریک

مبلغ:۱۰۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر:ازمجموعه آثار لحظه های عاشقی(ملک دل)

اندازه:۱۰۰×۷۰

تکنیک:اکلریک و ورق طلا

سال خلق اثر:۱۳۹۶

مبلغ:۱۰۰۰۰۰۰تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر:از مجموعه آثار کوک عشق(وطن)

اندازه؛۱۰۰×۷۰

تکنیک:ترکیب مواد

سال خلق اثر:۱۳۹۶

مبلغ یک میلیون تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر:از مجموعه آثار کوک عشق(کمانچه)

اندازه :۱۰۰×۷۰

تکنیک:اکلریک

سال خلق اثر:۱۳۹۶

مبلغ یک میلیون تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر: از مجموعه آثار نمایشگاه استانبول (سوره حمد)

اندازه:۷۰×۱۲۰

تکنیک:اکلریک روی طلا

سال خلق اثر:۱۳۹۴

مبلغ سه میلیون تومان

خرید اثر

نام هنرمند :طاهره الله دادیان

نام اثر :از مجموعه لحظه های عاشقی(عرشیان)

اندازه اثر:۷۰×۱۲۰

تکنیک:ترکیب مواد

سال خلق اثر۱۳۹۵

مبلغ دو میلیون وپانصد هزارتومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر :از مجموعه آثار کوک عشق(وصل)

اندازه:۱۰۰×۷۰

تکنیک:ترکیب مواد

سال خلق اثر:۱۳۹۶

مبلغ:یک میلیون تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر :بسم الله الرحمن الرحیم

اندازه:۱۰۰×۱۰۰

تکنیک:ورق طلا.اکلریک

سال خلق اثر:۱۳۹۵

مبلغ سه میلیون تومان

خرید اثر

نام هنرمند:طاهره الله دادیان

نام اثر:از مجموعه آثار ‌کوک عشق(خنده)

اندازه:۱۰۰×۷۰

تکنیک:اکلریک

سال خلق اثر:۱۳۹۶

مبلغ یک میلیون تومان

خرید اثر