نینوش پاشازاده : ۹۹-۱۳۹۷

کد عضویت: ۹۹-۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک : اکرولیک  رنگ وروغن

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

عضو انجمن نقاشان ایران
شرکت در نمایشگاه های خارجی

ایتالیا ،جنوا ۲۰۱۹
ایتالیا،پارما ۲۰۱۷
ایتالیا،پادوا ۲۰۱۷

ایتالیا،پادوا ۲۰۱۸
امارات، دوبی ۲۰۱۸
شرکت در ۴ نمایشگاههای داخلی

97-99-0001

۹۷-۹۹-۰۰۰۱

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : گذر
اندازه : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-0002

۹۷-۹۹-۰۰۰۲

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : محبت
اندازه : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

97-99-0003

۹۷-۹۹-۰۰۰۳

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : رقص
اندازه : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-0004

۹۷-۹۹-۰۰۰۴

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : مجازات
اندازه : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-0005

۹۷-۹۹-۰۰۰۵

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : عشق
اندازه : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-0006

۹۷-۹۹-۰۰۰۶

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : نقش
اندازه : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-0007

۹۷-۹۹-۰۰۰۷

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : انتظار
اندازه : ۱۲۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۶
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-0008

۹۷-۹۹-۰۰۰۸

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : انتظار
اندازه : ۱۲۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۶
مبلغ : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

خرید اثر

97-99-0009

۹۷-۹۹-۰۰۰۹

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : آینه
اندازه : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۴
مبلغ : ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-00010

۹۷-۹۹-۰۰۰۱۰

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : هجرت
اندازه : ۵۰*۵۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
مبلغ : ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-00011

۹۷-۹۹-۰۰۰۱۱

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : تنهایی
اندازه : ۵۰*۵۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
مبلغ : ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-00012

۹۷-۹۹-۰۰۰۱۲

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : زمستون
اندازه : ۷۰*۵۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
مبلغ : ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-00013

۹۷-۹۹-۰۰۰۱۳

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : ماهی پنج
اندازه : ۵۰*۷۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
مبلغ : ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

97-99-00014

۹۷-۹۹-۰۰۰۱۴

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : ماهی شش
اندازه : ۵۰*۷۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
مبلغ : ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر

نام هنرمند : نینوش پاشازاده
نام اثر : ماهی هفت
اندازه : ۶۰*۸۰
تکنیک : آکریلیک
سال خلق اثر : ۱۳۹۷
مبلغ : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

خرید اثر