ژیلاعبادی : ۱۱۳-۱۳۹۷

کد عضویت: ۱۱۳-۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک : اکرولیک  رنگ وروغن

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

کارشناس نقاشی

شرکت در نمایشگاه خارجی دانشگاه ساپینزا.ایتالیا ۲۰۱۶

انتخاب یک اثر  به عنوان نماد ایرانی در دپارتمان هنرهای معاصر دانشگاه ساپینزا – ایتالیا ۲۰۱۶

نمایشگاه گروهی هارپاکس – فرنتینو – ایتالیا ۲۰۱۶

شرکت در آرت فر پارما – ایتالیا۲۰۱۷

شرکت در کانتم پورری آرت پادوآ – ایتالیا ۲۰۱۷

شرکت در کانتم پورری آرت پادوآ – ایتالیا ۲۰۱۸

شرکت در کانتم پورری آرت جنوا – ایتالیا ۲۰۱۹
نمایشگاه گروهی در نگار خانه شهر آوا
نمایشگاه انفرادی در فرهنگسرای ابن سینا
کیوریتور و شرکت کننده در نمایشگاه گروهی چاوشا
نمایشگاه گروهی نقش هنر

نمایشگاه گروهی عکاسان جوان

نمایشگاه گروهی گالری خط سفید

97-113-0001

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی سایه ها

اندازه: ۴۰×۴۰

تکنیک: اکرلیک

سال خلق اثر: ۱۳۹۵

مبلغ : ۴۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0002

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۲

نام هنرمند: ژیلا عبادی
نام اثر: از مجموعه ی سایه ها
اندازه: ۴۰×۴۰
تکنیک: اکرلیک
سال خلق اثر: ۱۳۹۵
مبلغ : ۴۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0003

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۳

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج (رودخانه)

اندازه: ۴۰×۳۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۳۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0004

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۴

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج( گذر)

اندازه: ۴۰×۳۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۳۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0005

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۵

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی طبیعت بیجان(تخم غازها)

اندازه: ۳۵×۴۵

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۱

مبلغ : ۶۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0006

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۶

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه طبیعت بیجان( انار)

اندازه: ۴۰× ۳۵

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۱

مبلغ : ۴۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0007

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۷

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج (زمستان زودرس)

اندازه: ۲۸× ۲۵

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۳۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0008

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۸

نام هنرمند:  ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه دنج ( اندراب)

اندازه: ۶۰×۴۵

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۶۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-0009

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۹

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعیه ی دنج ( سراب)

اندازه: ۳۵×۴۵

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۶۰۰،۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00010

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۰

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج (بارانی)

اندازه: ۴۰×۳۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر:۱۳۹۲

مبلغ :۴۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00011

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۱

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج (کوی)

اندازه: ۴۰×۳۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۴۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00012

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۲

نام هنرمند:

نام اثر: از مجموعه ی دنج( هیر)

اندازه: ۶۰×۴۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۶۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00013

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۳

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی طبیعت بیجان(کدو تنبل)

اندازه: ۴۰×۳۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر:۱۳۹۱

مبلغ : ۴۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-113-00014

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۴

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج ( خلخال)

اندازه: ۴۵×۳۵

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۵۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00015

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۵

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی طبیعت بیجان (زنبقها)

اندازه: ۶۰×۴۰

تکنیک:رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۱

مبلغ :۵۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00016

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۶

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج (باغ)

اندازه: ۸۰×۶۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00017

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۷

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج (جنگل)

اندازه: ۸۰×۶۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۱،۰۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-113-00018

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۸

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج (سروها)

اندازه: ۳۰×۱۸

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ :۳۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-113-00019

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۱۹

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج(مهتاب)

اندازه: ۶۰×۳۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۵۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00020

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۲۰

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج( کوه و دشت)

اندازه: ۵۰×۲۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۳۵۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر

97-113-00021

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۲۱

نام هنرمند: ژیلا عبادی

نام اثر: از مجموعه ی دنج( رنگ)

اندازه: ۴۰×۳۰

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر: ۱۳۹۲

مبلغ : ۴۰۰،۰۰۰تومان

خرید اثر

97-113-00022

۹۷-۱۱۳-۰۰۰۲۲

ن

نام هنرمند:  ژیلا عبادی

نام اثر:  از مجموعه دنج ( برکه)

اندازه: ۲۸×۲۲

تکنیک: رنگ روغن

سال خلق اثر:۱۳۹۲

مبلغ : ۳۰۰،۰۰۰ تومان

خرید اثر