شرکت در آرت فر پارما بخش استعدادهای درخشان/ایتالیا – پاییز۱۳۹۶ ــــ EXHIBITION ART FAIR PARMA – ITALY – OCT 2017