الهه امیر جلالی : ۱۱۷-۱۳۹۷

کد عضویت: ۱۱۷-۹۷

کارشناس مدیریت برنامه ریزی شهری

شرکت در نمایشگاه گروهی داخلی

شرکت درنمایشگاه خارجی ایتالیا دانشگاه ساپینزا رم

شرکت در نمایشگاه فرنتینو ایتالیا

شرکت در (آرت فر پارما ،آرت فر پادوا)

مدرس هنر مدارس

97-128-0001

۹۷-۱۲۸-۰۰۰۱

نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی
نام اثر:رخ یار
اندازه اثر : ۱۵۰*۱۰۰
تکنیک اثر : رنگ وروغن
سال اثر : ۱۳۹۶
قیمت اثر :۲میلیون تومان

خرید اثر

97-128-0002

۹۷-۱۲۸-۰۰۰۲

نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی
نام اثر :عشق وفراق
اندازه اثر :۱۰۰*۱۰۰
تکنیک اثر : رنگ وروغن دیجیتال آرت
سال اثر : ۱۳۹۷
قیمت : ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-128-0003

۹۷-۱۲۸-۰۰۰۳

نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی
نام اثر:گلچهره
اندازه اثر : ۱۰۰*۱۰۰
تکنیک: رنگ وروغن وفتومدیا ونقاشیخط
سال اثر : ۱۳۹۵
قیمت اثر :۲میلیون تومان

خرید اثر

97-128-0004

۹۷-۱۲۸-۰۰۰۴

نام ونام خانوادگی : الهه امیرجلالی
نام اثر: شیدای عشق
تکنیک : رنگ وروغن وفتومدیا
اندازه اثر : ۱۰۰*۱۰۹
سال اثر : ۱۳۹۶

قیمت اثر :۲میلیون تومان

خرید اثر

97-128-0005

۹۷-۱۲۸-۰۰۰۵

نام ونام خانوادگی : الهه امیر جلالی
نام اثر : چشم هایش
اندازه اثر: ۱۵۰*۱۰۰
تکنیک : رنگ وروغن ودیجیتال آرت
سال اثر : ۱۳۹۶
قیمت :۲ میلیون تومان

خرید اثر