حسنا احمد آخوندی : ۱۱۶-۱۳۹۷

کد عضویت: ۱۱۶-۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک : اکرولیک  رنگ وروغن

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

کارشناس ارشد تصویرسازی

گرافیست و تصویرساز و نقاش

همکاری با نشریات:قدیانی/ ماهنامه دوست نوجوان / ماهنامه باران نوجوان

۱ نمایشگاه انفرادی

۱۷ نمایشگاه گروهی داخلی

۴ نمایشگاه گروهی خارجی

شرکت در آرت فر پارما/ایتالیا

 

شرکت در کانتم پورری آرت پادوا/ ایتالیا

شرکت در آرت فر دنیای هنر / دبی

97-127-0001

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۱

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: همنوازی
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی چوب
سال اثر: ۱۳۹۵
قیمت اثر : ۱ میلیون تومان

خرید اثر

97-127-0002

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۲

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: طنین آرامش
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی چوب
سال اثر: ۱۳۹۵
قیمت اثر : ۱ میلیون تومان

خرید اثر

97-127-0003

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۳

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: نوازنده
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۶
قیمت اثر : ۸۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0004

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۴

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: طنین آرامش
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۶
قیمت اثر : یک میلیون تومان

خرید اثر

97-127-0005

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۵

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: فریاد بی صدا
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۱
قیمت اثر : ۸۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0006

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۶

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: گذر لحظه ها
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۱
قیمت اثر : ۷۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0007

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۷

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: سه رخ
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: رنگ روغن روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۱
قیمت اثر : ۷۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0008

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۸

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر:درماندگی
اندازه اثر: ۸۰*۶۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۲
قیمت اثر : ۷۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0009

۹۷-۱۲۷-۰۰۰۹

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: تعارض
اندازه اثر: ۱۰۰*۶۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۲
قیمت اثر : ۹۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0010

۹۷-۱۲۷-۰۰۱۰

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: کیش و مات
اندازه اثر: ۹۰*۶۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بدم
سال اثر: ۱۳۹۲
قیمت اثر : ۷۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0011

۹۷-۱۲۷-۰۰۱۱

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: سیطره
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۱
قیمت اثر : ۶۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0012

۹۷-۱۲۷-۰۰۱۲

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: نیاز
اندازه اثر: ۸۰*۶۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۲
قیمت اثر : ۷۰۰ هزارتومان

خرید اثر

07-127-0013

۰۷-۱۲۷-۰۰۱۳

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: طوفان
اندازه اثر: ۸۰*۶۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۲
قیمت اثر : ۷۰۰ هزارتومان

خرید اثر

07-127-0014

۰۷-۱۲۷-۰۰۱۴

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: همدردی
اندازه اثر: ۷۰*۷۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۱
قیمت اثر : ۶۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-127-0015

۹۷-۱۲۷-۰۰۱۵

نام و نام خانوادگی هنرمند: حسنی احمد آخوندی
نام اثر: هم نوازی
اندازه اثر: ۶۰*۹۰
تکنیک اثر: اکرولیک روی بوم
سال اثر: ۱۳۹۱
قیمت اثر : ۸۰۰ هزارتومان

خرید اثر