حنانه نیک سیرت : ۱۱۵-۱۳۹۷

کد عضویت : ۱۱۵-۹

نام اثر : سماع

تکنیک :   رنگ وروغن

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

 

مدرک تحصیلی: دکتری ( طب) پزشک عمومی

شرح سوابق هنری:

شرکت در نمایشگاههای داخلی متعدد و

نمایشگاههای گروهی خارجی در کشورهای ایتالیا ،انگلستان،ترکیه ودوبی

98-115-0001

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۱

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:٨٠*٨٠
نام اثر: خزان
مبلغ:۷۰۰هزار تومان
سال خلق اثر :١٣٩٢
تکنیک :رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0002

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۲

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٠٠*٧٠
نام اثر: ابیانه
مبلغ:٢میلیون تومان
سال خلق اثر:١٣٩۵
تکنیک:رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0003

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۳

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٠٠*٧٠
نام اثر: ضامن اهو
مبلغ:٢میلیون تومان
سال خلق اثر:١٣٩۵
تکنیک :رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0004

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۴

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٢٠*٨٠
نام اثر: سرسام
مبلغ:٣ میلیون تومان
سال خلق اثر:١٣٩۵
تکنیک:رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0005

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۵

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:٨٠*٨٠
نام اثر: صخره
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر:١٣٩٢
تکنیک:رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0006

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۶

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:۵۰*۵۰
نام اثر: دریا
مبلغ:۷۰۰هزار تومان
سال خلق اثر:١٣٩۶
تکنیک :اکرولیک روی بوم

خرید اثر

98-115-0007

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۷

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:٧٠*٧٠
نام اثر: اسمان
مبلغ:۷۰۰هزار تومان
سال خلق اثر :١٣٩۵
تکنیک :اکریلیک روی بوم

خرید اثر

98-115-0008

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۸

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٠٠*٧٠
نام اثر: گلریز
مبلغ:٢میلیون تومان
سال خلق اثر:١٣٩۶
تکنیک :رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0009

۹۸-۱۱۵-۰۰۰۹

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٠٠*١٠٠
نام اثر: خاطره ها
مبلغ:۷۰۰هزار تومان
سال خلق اثر :١٣٩۴
تکنیک:فتوکلاژ پینتینگ

خرید اثر

98-115-0010

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۰

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:٧٠*٧٠
نام اثر: پرواز
مبلغ:۷۰۰هزار تومان
سال خلق اثر :١٣٩۵
تکنیک:اکریلیک روی بوم

خرید اثر

98-115-0011

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۱

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:۵۰*۵۰
نام اثر: عشق
مبلغ:۵٠٠هزار تومان
سال خلق اثر:١٣٩۴
تکنیک :اکریلیک روی بوم

خرید اثر

98-115-0012

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۲

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:۵۰*۵۰
نام اثر: موج
مبلغ:۷۰۰هزار تومان
سال خلق اثر:١٣٩۴
تکنیک:رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0013

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۳

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٢٠*٨٠
نام اثر: انار
مبلغ:۴میلیون تومان
سال خلق اثر :١٣٩٧
تکنیک :رنگ روغن روی بون

خرید اثر

98-115-0014

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۴

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٢٠*٨٠
نام اثر: نجوا
مبلغ:٣میلیون تومان
سال خلق اثر :١٣٩٣
تکنیک:رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0015

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۵

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٠٠*٧٠
نام اثر: عاشورا
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر :١٣٩٣
تکنیک:رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0016

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۶

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:۵۰*۵۰
نام اثر: دیوانه تو
مبلغ:۷۰۰هزار تومان
سال خلق اثر: ١٣٩۶
تکنیک:اکریلیک روی بوم

خرید اثر

98-115-0017

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۷

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٠٠*٨٠
نام اثر: رهایی
مبلغ:دو میلیون تومان
سال خلق اثر:١٣٩۴
تکنیک رنگ روغن روی بوم

خرید اثر

98-115-0018

۹۸-۱۱۵-۰۰۱۸

نام هنرمند:حنانه نیک سیرت
اندازه:١٢٩*٨٠
نام اثر: دو اسب
مبلغ:دو میلیون تومان
سال خلق اثر :١٣٩٢
تکنیک :رنگ روغن روی بوم

خرید اثر