زینب صادقی کاجی: ۱۱۰-۱۳۹۷

کد عضویت: ۱۱۰-۹۷

عضو انجمن نقاشان ایران
شرکت در نمایشگاه های خارجی

ایتالیا ،جنوا۲۰۱۵
ایتالیا،پارما۲۰۱۷
ایتالیا،پادوا۲۰۱۷
فرانسه،ریمز۲۰۱۷(خاص ناشنوایان)
کرواسی،رووینج۲۰۱۷(خاص ناشنوایان)
کرواسی، زاگرب۲۰۱۷
امارات، دوبی ۲۰۱۸
شرکت در ۴ نمایشگاههای داخلی

97-121-0001

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۱

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: باغ خیال من
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۵
قیمت اثر : ۶۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-121-0002

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۲

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: دیدن موسیقی
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۶
قیمت اثر : ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-121-0003

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۳

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: بدون عنوان
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۶
قیمت اثر : ۱ میلیون تومان

خرید اثر

97-121-0004

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۴

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: باغ خیال من
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۵
قیمت اثر : ۶۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-121-0005

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۵

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: دیدن موسیقی
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۵
قیمت اثر : ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان

خرید اثر

97-121-0006

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۶

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: دیدن موسیقی
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۵
قیمت اثر : ۱ میلیون و ۵۰۰ تومان

خرید اثر

97-121-0007

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۷

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: دیدن موسیقی
اندازه اثر: ۷۰*۵۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۶
قیمت اثر : ۶۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-121-0008

۹۷-۱۲۱-۰۰۰۸

نام و نام خانوادگی هنرمند: زینب صادقی کاجی
نام اثر: دیدن موسیقی
اندازه اثر: ۷۰*۱۰۰
تکنیک اثر: اکرولیک
سال اثر: ۱۳۹۶
قیمت اثر : ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

خرید اثر