شعله خلج : ۱۱۹-۱۳۹۷

کد عضویت : ۱۱۹-۹۷

کارشناس زیست شناسی

شرکت در ۶ نمایشگاه گروهی داخلی

شرکت در نمایشگاه ساپینزا – ایتالیا

شرکت در نمایشگاه گروهی گالری هارپاکس- ایتالیا

شرکت در آرت فر پارما – ایتالیا

شرکت در آرت فر پادوآ- ایتالیا

97-119-0001

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۱

نام هنرمند: شعله خلج
انداره:۱۲۰×۸۰
نام اثر:ماهیگیران
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۳
تکنیک:رنگ روغن

خرید اثر

97-119-0002

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۲

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه:۱۲۰×۸۰
نام اثر:پاییزان
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر : ۱۳۹۴
تکنیک: رنگ روغن

خرید اثر

97-119-0003

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۳

نام هنرمند: شعله خلج
اندازه:۱۰۰×۷۰
نام اثر :دشت شقایق
مبلغ : ششصد هزار تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۲
تکنیک:رنگ روغن

خرید اثر

97-119-0004

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۴

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه:۱۲۰×۸۰
نام اثر:دریاچه و گلهای بنفش
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۲

خرید اثر

97-119-0005

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۵

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۵۰×۷۰
نام اثر:عشق و پرندگان بهشتی
مبلغ:ششصد هزار تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۶
تکنیک: رنگ روغن

خرید اثر

97-119-0006

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۶

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۱۰۰×۷۰
نام اثر:آرامش عشایر
مبلغ: ششصدهزار تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۵
تکنیک:رنگ روغن و کلاژ

خرید اثر

97-119-0007

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۷

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه:۱۰۰×۸۰
نام اثر:بوته گل سرخ
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۵
تکنیک : رنگ روغن

خرید اثر

97-119-0008

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۸

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه:۱۰۰×۸۰
نام اثر:اسب ها ودریا
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۶
تکنیک : رنگ روغن

خرید اثر

97-119-0009

۹۷-۱۱۹-۰۰۰۹

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه:۶۰×۸۰
نام اثر:مشق عشق
مبلغ:یک میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۵
تکنیک: رنگ روغن با تزیینات ورق طلا و نقره

خرید اثر

07-119-0010

۰۷-۱۱۹-۰۰۱۰

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۱۰۰×۸۰
نام اثر خیال
مبلغ: ۱میلیون تومان
سال خلق اثر: ۱۳۹۷
تکنیک:رنگ روغن

خرید اثر

97-119-0011

۹۷-۱۱۹-۰۰۱۱

نام هنرمند : شعله خلج
اندازه:۱۰۰×۸۰
نام اثر: بانوی بهار
مبلغ: یک میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۵
تکنیک:رنگ و روغن

خرید اثر

07-119-0012

۰۷-۱۱۹-۰۰۱۲

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۱۰۰×۷۰
نام اثر: موزیسین ها
مبلغ:۲میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۵
تکنیک:رنگ  روغن و کلاژ

خرید اثر

07-119-0013

۰۷-۱۱۹-۰۰۱۳

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۵۰×۷۰
نام اثر:نوای دف
مبلغ: ۲ میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۶
تکنیک:رنگ روغن و آکریلیک

خرید اثر

97-119-0014

۹۷-۱۱۹-۰۰۱۴

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۵۰ ×۷۰
نام اثر:نوای تار
مبلغ:دومیلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۶
تکنیک: رنگ روغن و آکریلیک

خرید اثر

07-119-0015

۰۷-۱۱۹-۰۰۱۵

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۱۰۰×۷۰
نام اثر:نوای ساز
مبلغ:۱میلیون تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۶
تکنیک:رنگ و روغن و آکریلیک و ورق طلا

خرید اثر

97-119-0016

۹۷-۱۱۹-۰۰۱۶

نام هنرمند:شعله خلج
اندازه اثر:۵۰×۷۰
نام اثر: عشق و دیگر هیچ
مبلغ:ششصدهزار تومان
سال خلق اثر:۱۳۹۶
تکنیک:رنگ روغن و اکریلیک

خرید اثر