فرحناز داوری : ۱۰۶-۱۳۹۷

کد عضویت : ۱۰۶-۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک :  رنگ وروغن میکس مدیا

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

کارشناس ارشد نقاشی

۵ نمایشگاه گروهی با همکاری گروه تذهیب گالری شهر آوا
نمایشگاه گروهی دانشگاه ساپینزا (رم ،ایتالیا)
نمایشگاه گروهی گالری هارپکس (فرنتینو،ایتالیا)
نمایشگاه گروهی با موصوع مادرانه گالری یاسمین
نمایشگاه گروهی با موضوع زن وکار گالری زرنا
نمایشگاه گروهی تصویر سازی برج میلاد
شرکت در آرت فر پارماایتالیا
شرکت در آرت فر پادوا ایتالیا

97-117-0001

۹۷-۱۱۷-۰۰۰۱

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

نام اثر : مجموعه نگاه
سال خلق اثر: ۱۳۹۵
ابعاد:۳۰*۴۰
تکنیک: اکرلیک
قیمت:۳۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-117-0005

۹۷-۱۱۷-۰۰۰۵

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

نام اثر : مجموعه نگاه
سال خلق اثر :۱۳۹۵
تکنیک: اکرلیک
ابعاد :۳۰ *۴۰
قیمت:۳۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-117-0002

۹۷-۱۱۷-۰۰۰۲

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

نام اثر : مجموعه نگاه
سال خلق اثر :۱۳۹۵
تکنیک: اکرلیک
ابعاد :۳۰ *۴۰
قیمت:۳۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-117-0006

۹۷-۱۱۷-۰۰۰۶

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

نام اثر : هویت
سال خلق اثر ۱۳۹۳
تکنیک اکرلیک
ابعاد ۱۰۰*۷۰
قیمت:۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-117-0003

۹۷-۱۱۷-۰۰۰۳

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

نام اثر : مجموعه نگاه
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
ابعد ۳۰×۴۰
تکنیک : اکرلیک
قیمت:۳۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-111-0007

۹۷-۱۱۱-۰۰۰۷

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

عنوان :در آرزوی پرواز
تکنیک : اکرلیک
سال خلق اثر:۱۳۹۳
ابعاد: ۱۰۰*۷۰
قیمت:۸۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-117-0004

۹۷-۱۱۷-۰۰۰۴

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

نام اثر : مجموعه نگاه
سال خلق اثر : ۱۳۹۵
ابعد ۳۰*۴۰
تکنیک : اکرلیک
قیمت:۳۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-111-0008

۹۷-۱۱۱-۰۰۰۸

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

نام اثر : قانون
سال خلق اثر :۱۳۹۶
ابعاد : ۱۰۰*۷۰
تکنیک : ترکیب مواد
قیمت:۱ میلیون و دویست هزار تومان

خرید اثر

97-117-0009

۹۷-۱۱۷-۰۰۰۹

نام هنرمند: فرحناز داوری دولت آبادی

عنوان اثر : مادرانه
سال خلق اثر :۱۳۹۴
تکنیک:اکرلیک
ابعاد: ۱۷۰*۱۰۰ ( این اثر ۳لت می باشد و در مجموع سه عدد تابلوی ۷۰*۱۰۰ سانتیمتر است )
قیمت: ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

خرید اثر