نیلوفر کفایتی: ۱۰۴-۱۳۹۷

 کد عضویت :۱۰۴-۹۷

کارشناس مامایی

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در ایران

شرکت در یورو اکسپو آرت ایتالیا ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

شرکت در پادووآ ایتالیا

شرکت در نمایشگاه گروهی خط الف تا ی در لندن

شرکت در نمایشگاه گروهی در رم، استانبول، امریکا

97-115-0001

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۱

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: الف ، لام، میم
اندازه اثر:۷۰×۸۰ cm
تکنیک اثر: ترکیب مواد
سال خلق اثر: ۹۵
قیمت اثر: ۱ میلیون تومان

خرید اثر

97-115-0002

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۲

نام و نام خانوادگی هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: گلدان  گل
اندازه اثر:۷۰*۷۰
تکنیک اثر: ترکیب مواد
سال اثر:۹۶

قیمت : ۱ میلیون تومان

خرید اثر

97-115-0003

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۳

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: زورخانه
اندازه اثر: ۱۰۰×۷۰ cm
تکنیک اثر: آکریلیک روی بوم
سال خلق اثر:۹۵
قیمت اثر: ۱میلیون تومان

خرید اثر

97-115-0004

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۴

نام هنرمند : نیلوفر کفایتی
نام اثر: سازها
اندازه اثر: ۵۰×۷۰ cm
تکنیک اثر : ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر:۹۶
قیمت اثر: ۵۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-115-0005

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۵

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: سه مرحله
اندازه اثر: cm۱۰۰× ۷۰
تکنیک اثر: ترکیب مواد
سال خلق اثر: ۹۵
قیمت اثر: ۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان

خرید اثر

97-115-0006

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۶

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: در جستجوی صلح
اندازه اثر: ۱۰۰×۷۰ cm
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر:۹۶
قیمت اثر: ۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان

خرید اثر

97-115-0007

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۷

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: دف و نی
اندازه اثر: ۱۰۰×۷۰ cm
تکنیک اثر : ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر:۹۵
قیمت اثر: ۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-115-0008

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۸

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی

نام اثر: دایناسورها

اندازه: ۳۰×۴۰ سانتی متر ( بدون قاب)

تکنیک: مرکب روی ورق گلاسه

سال خلق: ۱۳۹۶

قیمت: ۵۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-115-0009

۹۷-۱۱۵-۰۰۰۹

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی

عنوان اثر: نیزار

تکنیک: مرکب روی ورق گلاسه

اندازه اثر: ۳۰×۴۰  سانتی متر( بدون قاب)

سال خلق: ۱۳۹۶

قیمت: ۵۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-115-0010

۹۷-۱۱۵-۰۰۱۰

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر : رد پای صلح
اندازه اثر: ۱۰۰×۷۰ cm
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر: ۹۴
قیمت اثر: ۱ میلیون تومان

خرید اثر

97-115-0011

۹۷-۱۱۵-۰۰۱۱

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی

عنوان اثر: کشش

اندازه اثر: هر تصویر بدون احتساب قاب ۲۰×۳۰  سانتی متر

تکنیک: مرکب روی ورق گلاسه

سال خلق: ۱۳۹۷

قیمت: ۷۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-115-0012

۹۷-۱۱۵-۰۰۱۲

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: سروها
اندازه اثر: ۱۰۰×۸۰ cm
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر:۹۵
قیمت اثر: ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

خرید اثر

97-115-0013

۹۷-۱۱۵-۰۰۱۳

نام هنرمند: نیلوفر کفایتی
نام اثر: عشق رنگی
اندازه اثر: ۵۰×۸۰ cm
تکنیک اثر: ترکیب مواد روی بوم
سال خلق اثر: ۹۴
قیمت اثر: ۷۰۰ هزار تومان

خرید اثر