نمایشگاه دانشگاه ساپینزا – ایتالیا -رم ۲۰۱۷ (فروردین ۱۳۹۶)

نمایشگاه گروه تذهیب در سالن هنرهای معاصر دانشگاه ساپینزا-ایتالیا-۲۰۱۷

(فروردین ۱۳۹۶)