عضویت آنتونیو پوچه

 

آنتونیو پوجه

Antonio Poce

کد عضویت :

تحصیلات : دکترای هنر

سابقه هنری :

استاد دانشگاه فریزینونه

رییس مدرسه عالی هنر در فرنتینو