عضویت / داود حق شناس

 

داود حق شناس – DAVOOD HAGHSHENAS

کد عضویت : ۲۷۵

تحصیلات : دیپلم – کامپیوتر

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی

پژو هشگر هنر های تجسمی نوین