عضویت – سعید رضائی SAEID REZAEI

سعید رضائی

SAEID REZAEI

کد عضویت : ۶۰۶

تحصیلات : کارشناسی

سوابق هنری:

۱ – نما یشگاه نقاشیخط انفرادی در کشور بوسنی هرزگوین توسط سازمان اداره ارتباطات فرهنگ هنر ارشاد اسلامی سال ۹۷
۲ – چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی نگارگری و نقاشیخط درداخل وانلاین کشور های مختلف.