عضویت – فائزه فاتحی Faezeh fatehi

 

 

فائزه فاتحی

Faezeh fatehi

کد عضویت : ۶۴۵

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش یا رشته تحصیلی : طراحی شهری

سوابق هنری: نمایشگاه نقاشی انفرادی سلیمانیه عراق ۲۰۱۹
نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری تاروپود شیراز ۲۰۲۱
نمایشگاه انفرادی نقاشی سنندج گالری پی ۲۰۲۱
نمایشگاه گروهی نقاشی بهار ایرانی گالری تارو پود شیراز نوروز ۱۴۰۱
نمایشگاه گروهی از جوهر و سایه چاپ دستی تهران گالری گویه
منتخب در جشنواره جوان ورسوس نمایشگاه در خانه هنرمندان ۱۳۹۸