عضویت- ژاله دل زنده JALEH DELZENDEH

 

ژاله دل زنده

JALEH DELZENDEH

نمایشگاه انفرادی در سالن نمایشگاه متل ساحلی شهرقصه محمدآباد
هنر در قرنطینه ۲ گالری زرنگار
۳۰ نمایشگاه انفرادی و جمعی
چاپ کتاب از آثار هنری چندین ساله
از سال ۷۲ تا ۸۶ بیشترین فعالیت بوده
چهار بار نمایشگاه در کاخ نیاوران تالار آبی
دوبار کاخ سعدآباد در موزه ملل در سال ۱۳۸۶