نقاشی پشت شیشه به شیوه ی مدرن – ایتالیا – رم ۲۰۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶

نقاشی پشت شیشه به شیوه ی مدرن – ایتالیا – رم ۲۰۱۷ مهر ماه ۱۳۹۶

نقاشی پشت شیشه به شیوه ی مدرن

ایتالیا – رم  ۲۰۱۷( مهرماه ۱۳۹۶)

هنرمندانی که در سفر رم به همراه ما آمده بودند در یکی از خیابانهای رم که منتهی می شود به چشمه ی آرزو ها،

در طی این مسیر هنرمندانی را دیدند که به شیوه های مدرن نقاشی می کشیدند.

این فیلم یک نمونه از شیوه های خلق این نوع از نقاشی می باشد