نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا ۲۰۱۷ (آبان ماه ۱۳۹۶)

نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا ۲۰۱۷ (آبان ماه ۱۳۹۶)

نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا ۲۰۱۷ (آبان ماه ۱۳۹۶)

روزنامه ی ایتالیایی و خبر حضور هنرمندان ایرانی در کانتم پورری آرت پادوا- ایتالیا