آرت فر بین المللی پارما- ۲۰۱۹ ( مهر ماه ۱۳۹۸)

آرت فر بین المللی پارما- ۲۰۱۹ ( مهر ماه ۱۳۹۸)

آرت فر بین المللی پارما-۲۰۱۹ ( مهر ماه ۱۳۹۸)

نمایشگاه آرت فر بین المللی پارما-۲۰۱۹ ( مهر ماه ۱۳۹۸)

PARMA INTERNATIONAL ART FAIR EXHIBITION-2019

نمایشگاه چندین درب ورودی داشت   پاویون تذهیب در سالن ۷ قرار داشت و نزدیک ترین ورودی درب شماره ۴ به پاویون تذهیب بود

THE EXHIBITION HAD SEVERAL ENTRANCE DOORS. THE GILDING PAVILION WAS LOCATED IN HALL 7, AND THE CLOSEST ENTRANCE TO DOOR NO. 4 WAS THE TZHIB PAVILION.

 فیلم زیر ورودی درب ۴ نمایشگاه می باشد

THE FILM IS BELOW THE ENTRANCE OF THE DOOR OF 4 EXHIBITIONS

در مراسم افتتاحیه دکتر راسی رییس نمایشگاه ابتدادر پاویون تذهیب حضور یافتند ومراسم افتتاحیه را در کنار هنرمندان عضو تذهیب آغاز نمودند

THE OPENING CEREMONY WAS ATTENDED BY DR. RASI, THE DIRECTOR OF THE EXHIBITION, AT THE BEGINNING OF THE GILDING PAVILION, AND THE OPENING CEREMONY BEGAN WITH THE TAZHIB ARTISTS.

                                

هدیه یک تابلوی  مینا کاری از صنایع دستی ایران از طرف گروه هنرمندان تذهیب به دکتر راسی

A GIFT OF AN ENAMEL PAINTING OF IRANIAN HANDICRAFTS BY A GROUP OF TAZHIB ARTISTS TO DR. RAS

هنرمندان در طول سفر از مراکز فرهنکی هنری و بناهای باستانی بازدید کردند 

DURING THE TRIP, THE ARTISTS VISITED CULTURAL AND ARTISTIC CENTERS AND ANCIENT MONUMENTS

باز دید از شهر هنری فلورانس وحضور درموزه اوفیتزی

گنجینه ارزشمندهنری اروپا

VISIT THE ART CITY OF FIRENZE AND ATTEND THE OFTIZI MUSEUM
EUROPE’S VALUABLE TREASURE TROVE OF ART

گالری اوفیتزی درایتالیا مانند یک صندوقچه جواهر بسیار ارزشمند است که می‌توانید در آن شاهکارهایی از استادان دوران رنسانس چون میکل آنژ و رافائل و بوتیچلی را تماشا کنید.

موزه اوفیتزی  یک مدرسه جهانی برای هر نقاش به شمار می‌رود.

تنها نقاشی روی چوب کامل شده «لئوناردو داوینچی»، یعنی «عروج»، در این موزه نگهداری می شود

THE OFTIZI GALLERY IN ITALY IS LIKE A PRECIOUS JEWEL BOX IN WHICH YOU CAN SEE THE MASTERPIECES OF RENAISSANCE MASTERS SUCH AS MICHELANGELO, RAPHAEL AND BOTTICELLI.
THE UFFIZI MUSEUM IS A UNIVERSAL SCHOOL FOR ANY PAINTER.
THE ONLY PAINTING ON LEONARDO DA VINCI’S COMPLETED WOOD, THE

هنرمندان عضو تذهیب کنار تابلوی عروج اثر میکل آنژ

TAZHIB ARTISTS NEXT TO MICHELANGELO’S ASCENSION PAINTING