حضور آتار هنرمندان عضو  موسسه فرهنگی هنری تذهیب در آرت فرهای بین المللی سال ۱۳۹۹

حضور آتار هنرمندان عضو  موسسه فرهنگی هنری تذهیب در آرت فرهای بین المللی سال ۱۳۹۹

حضور آتار هنرمندان عضو  موسسه فرهنگی هنری تذهیب در آرت فرهای بین المللی سال آینده

موضوع هر چهار نمایشگاه خارجی سال ۱۳۹۹ کویر وبادگیر ها می باشد

 

 

(۱)

آرت فر رومانی – کرایووا ۲۰۲۰

مرداد ماه-۱۳۹۹

(۲)

شرکت در نمایشگاه دانشگاه ساپینزا – رم 

ایتالیا ۲۰۲۰

سال ۱۳۹۹

(۳)

فراخوان شرکت در نمایشگاه پارما

ایتالیا ۲۰۲۰

مهر ماه ۱۳۹۹

 

(۴)

فراخوان شرکت در نمایشگاه پادوا

ایتالیا ۲۰۲۰

آبان ماه ۱۳۹۹