بازدید استاد تامسن متخصص و طراح هنرهای سنتی از نمایشگاه بادگیر های یزد هنرمندان عضو تذهیب

بازدید استاد تامسن متخصص و طراح هنرهای سنتی از نمایشگاه بادگیر های یزد هنرمندان عضو تذهیب

بازدید استاد تامسن

متخصص و طراح هنرهای سنتی

از نمایشگاه هنرمندان عضو تذهیب

در فرهنگسرای نیاوران

شهریور ماه ۱۴۰۱