فراخوان شرکت درباد گیر ها، قنات ها و کویر یزد

فراخوان شرکت درباد گیر ها، قنات ها و کویر یزد

 

فراخوان شرکت درباد گیر ها، قنات ها و کویر یزد

پنج شنبه 16 آذرماه 1402 یزد

پس از ونیز به عنوان دومین شهر تاریخی جهان، شهر بادگیرهاوقنات ها، لقب گرفته است.

 

یزد نخستین شهر خشت خام و پس از ونیز به عنوان دومین شهر تاریخی جهان، شهر بادگیرهاوقنات ها، لقب گرفته است.