نمایشگاه هنر مدرن و معاصر پادوآ – ایتالیا – نوامبر ۲۰۱۷