شرکت در کانتم پورری آرت پادوآو, بخش مسابقات /ایتالیا – پاییز۱۳۹۷ – ۲۰۱۸-EXHIBITION CONTEMPORARY ART PADOVA-ITALY NOV