عضویت – شبنم طباطبایی – Shabnam Tabatabaei

 

شبنم طباطبایی – Shabnam Tabatabaei

کد عضویت :۶۲۱

تحصیلات : کارشناس( لیسانس) –

سوابق هنری :

درسال۲۰۱۶ درورکشاپها ونمایشگاههای شهرآواشرکت داشتم هم چنین درنمایشگاه دانشگاه ساپینزادرشهررم یکی ازشرکت کنندگان بودم