فراخوان ها (Event)

فراخوان ها..

توجه: هنرمندانی که برای حضور در نمایشگاه آثار خود ، مایل به سفر به همراه گروه تذهیب به خارج از کشور می باشند، حتما کارت  بهداشتی واکسن کرونا را برای سفر به اروپا(کشورهای عضو شنگن ) همراه داشته باشند تا در صورت نیاز ارائه نمایند