فراخوان ها (Event)

فراخوان ها..

توجه: به علت شرایط موجود ( کرونا ) کلیه نمایشگاههای سال ۱۳۹۹ در صورت عادی شدن شرایط و برقراری  نمایشگاه های داخلی ( باغ موزه دولت آباد یزد ) و آرت فرهای بین المللی ( رومانی، دانشگاه ساپینزای رم و آرت فرهای پارما، پادوا و جنوا )  که قبلا اعلام شده با تاخیر انجام خواهد شد .