نمایشگاه باغ موزه دولت آباد یزد (تیرماه ۱۳۹۹)

 

نمایشگاه باغ موزه دولت آباد یزد (تیرماه ۱۳۹۹)

Garden Exhibition of Dolatabad Museum of Yazd (July 2021)

 

 

 

 

نمایشگاه باغ موزه دولت آباد یزد (تیرماه ۱۳۹۹)

Garden Exhibition of Dolatabad Museum of Yazd (July 2021)

سالن برگزاری نمایشگاه 

Hall Exhibition of Dolatabad Museum of Yazd