نمایشگاه زارچ

 

شهرستان تاریخی زارچ میزبان آثار هنرمندان گروه تذهیب