گرد همایی

گرد همایی

گرد همایی هنرمندان تذهیب

اردیبهشت ماه 1403

                                                           

تشکر می کنیم از همه اعضای محترمی که در مراسم گردهمایی حضور یافتند تا ما بتوانیم این مراسم را با حضور گرم شما به خوبی برگزار کنیم

                                                 

 

   بازدید هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه یزد

بازدید از سرچشمه قنات زارچ طولانی ترین قنات جهان

 

گردهمایی هنرمندان شرکت کننده در آرتفر پارما 2019