یزد ۲۱ : حنانه نیک سیرت HANNANEH NIKSIRAT

 

حنانه نیک سیرت

HANNANEH NIKSIRAT

تحصیلات دکترا – پزشک
فعالیت هنری از سال ۱۳۸۷
شرکت متعدد در نمایشگاه های داخلی و خارجی و انفرادی
شرکت در نمایشگاه گروهی دبی
شرکت در نمایشگاه گروهی ترکیه
شرکت در نمایشگاه گروهی ارمنستان
و شرکت در آرت فرهای بین المللی ایتالیا – پارما – پادوا و جنوا

در سال های ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

 

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : انار
اندازه اثر : ۷۰×۵۰
تکنیک اثر : رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر : ١٣٩٩
قیمت اثر : پنج میلیون تومان
Artist Name : Hannaneh Niksirat
The name of the Painting : Pomegranate
Style : Surreal
Materials : Oil colour on convas
Size:50×70

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : مهرنگار
اندازه اثر : ۷۰×۵۰
تکنیک اثر : ترکیب موادوقهوه
سال خلق اثر :١٣٩٨
قیمت اثر :  پنج میلیون تومان
Artist Name : Hannaneh Niksirat
The name of the Painting : Mehr negar
Style : Surreal
Material: cofee and oil colour
Size:50×70

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : چشمه ریزان
اندازه اثر : ۷۰×۵۰
تکنیک اثر :ترکیب مواد
سال خلق اثر :١٣٩٨
قیمت اثر : پنج میلیون تومان
Artist Name : Hannaneh Niksirat
The name of the Painting :Cheshme Rizan
Style : Real
Material: mixed media
Size:50×70

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : شهرخدا
اندازه اثر : ۷۰×۵۰
تکنیک اثر :رنگ روغن روی بوم
سال خلق اثر :١٣٩٨
قیمت: پنج میلیون تومان
Artist Name : Hannaneh Niksirat
The name of the Painting :City of God
Style : empression
Material: oil colour on convas
Size:50×70

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : کاروانسرا
اندازه اثر : ۵۰*۷۰
تکنیک اثر : رئال
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون تومان

Artist Name : hannaneh Niksirat
The name of the Painting : karevansara

Style : real
Materials : oil on canvas

Size:50*70

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : کویر
اندازه اثر : ۵۰*۷۰
تکنیک اثر : رئال
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون تومان

Artist Name : hannaneh Niksirat
The name of the Painting : desert
Style : real
Materials : mixed media oil
Size:50*70

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : کویر شب
اندازه اثر : ۵۰*۷۰
تکنیک اثر : رئال
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون تومان

Artist Name : hannaneh Niksirat
The name of the Painting : night desert

Style : real Materials : oil on canvas

Size:50*70

نام هنرمند : حنانه نیک سیرت
نام اثر : پنجره
اندازه اثر : ۵۰*۷۰
تکنیک اثر : رئال
سال خلق اثر : ۱۳۹۸
قیمت اثر : پنج میلیون تومان

Artist Name : hannaneh Niksirat
The name of the Painting : window
Style : real
Materials : oil on canvas

Size:50*70