اثر خانم وستا کاویانی عضو تذهیب برنده لوح نقره مسابقات آرت فر پادوا ۲۰۱۷ (آبان ماه ۱۳۹۶) گردیدند

اثر خانم وستا کاویانی عضو تذهیب برنده لوح نقره مسابقات آرت فر پادوا ۲۰۱۷ (آبان ماه ۱۳۹۶) گردیدند

خانم وستا کاویانی اثرشان برنده لوح نقره مسابقات آرت پادوا شد

اثر خانم وستا کاویانی 


 

نمایشگاه آرت فر بین المللی پادوا ۲۰۱۷ (آبان ماه ۱۳۹۶)