۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمند براعضای هنرمند وعزیز موسسه تذهیب مبارک باد آبان ماه ۱۴۰۰

۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمند براعضای هنرمند وعزیز موسسه تذهیب مبارک باد آبان ماه ۱۴۰۰

۲۵ اکتبر روز جهانی هنرمند 

براعضای هنرمند وعزیز موسسه تذهیب

مبارک باد

آبان ماه 1400

در تقویم جهانی، روز تولد پابلو پیکاسواین هنرمند مطرح و مشهور  به عنوان “روز جهانی هنرمند” نامگذاری شده است.

پیکاسو می گفت: “هنگامی که به شیئی خاصی مثلاً یک ویولن فکر می کنیم، آن گونه که آن را با چشم سر می بینیم در برابر چشم ذهن ما ظاهر نمی شود. واقعیت این است که جنبه های مختلف آن را در آن واحد به تصور می آوریم. برخی از آنان چنان برجسته می شوند که احساس می کنیم می توانیم آنها را لمس کنیم، برخی دیگر شفافیت کمتری دارند. ولی با همه این احوال، این معجون عجیب صور ذهنی، ویولنی واقعی تر از هر آنچه را که نقاشی های دریافت فوری با ترسیم های دقیق و موشکافانه بتوانند تصویر کنند، باز می نمایاند”