فراخوان شرکت در دومین نمایشگاه هنر برای همه

فراخوان شرکت در دومین نمایشگاه هنر برای همه

دومین نمایشگاه بین المللی (هنر برای همه)

با حمایت و همکاری حراج تهران

ART FOR ALL

TEHRAN AFFORDABLE ART WEEK

پتج شنبه 18 آبان ماه 1402

در مرکز هنری نقش

 

 

 

فراخوان شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی (هنر برای همه)

با حمایت و همکاری حراج تهران

ART FOR ALL

TEHRAN AFFORDABLE ART WEEK

۱۸ تا ۲۱ آبان ماه  ۱۴۰۲