شرکت در کانتم پورری آرت پادوآ, بخش مسابقات /ایتالیا – پاییز۱۳۹۶ـــ EXHIBITION CONTEMPORARY ART PADOVA-ITALY NOV.2017