عضویت / لعبت صدری – LOBAT SADRI

Artist Name : LOBAT SADRI

Materials : Oil and Paint and Acrylic

The name of the Painting : Sama Dance

Style : Decorative

 Size:50×70

    

 کد عضویت :   ۱۰۵ –  ۹۷

نام اثر : سماع

تکنیک :  رنگ وروغن

سال اثر : ۱۳۹۸

ابعاد : ۷۰* ۵۰

 کارشناس حسابداری

شرکت در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی

 شرکت دانشگاه ساپینزا رم و ارت فر پارما در ایتالیا

شرکت در ورک شاپ های هنری در سبک های مختلف نقاشی