عضویت / دان آلین گئورگیو – Ion Alin Gheorghiu

 

 

Ion Alin Gheorghiu

دان آلین گئورگیو کشور رومانی

تاریخ تولد : 1929

تاریخ فوت : 2001

موضوع : Sarman (فقیر)

بوم ؛ رنگ روغن ؛ کلاسیک